Činnost zapsaného mediátora

Naše advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti mediace. Mgr. Tomasz Pustówka je na základě vykonané zkoušky veden v seznamu zapsaných mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR a vykonává činnost zapsaného mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci. (http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR011_DetailMediatora.aspx?MediatorID=292 ).  Při výkonu mediační praxe se řídíme Evropským etickým kodexem mediátora https://www.cak.cz/assets/code-of-conduct_cs.pdf a Etickým kodexem advokáta mediátora zpracovaným sekcí ADR České advokátní komory https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=12910

Co je mediace

Mediace je způsobem mimosoudního řešení sporů, který vychází z dlouhodobé praxe uplatňované v rozvinutých právních systémech. Ze zahraničních zkušeností s mediací vyplývá, že výrazná většina sporů je při vhodném využití komunikačních technik a strukturovaného vyjednávání vedeného mediátorem řešitelná mimosoudně (dostupné zdroje uvádějí úspěšnost přesahující 70 %).  Mediátor působí jako průvodce procesem vyjednávání a prostředník v komunikaci, který pomáhá stranám najít kompromisní řešení.

Jak mediace probíhá

Mediace je zahájená uzavřením dohody o mediaci mezi účastníky a mediátorem. Mediační proces má ustálenou strukturu a je veden mediátorem podle metodiky, která umožňuje odstranění komunikačních bariér, zaměřuje se na potřeby zúčastněných a vede k nalezení oboustranně přijatelného a dlouhodobě udržitelného řešení. Při mediačním jednání vedeném v rámci naší advokátní kanceláře využíváme dle potřeby evaluativní mediační styl. Evaluativní styl umožňuje vyjádření nezávazného právního názoru mediátora na věc, pokud to obě strany požadují a pokud to je s ohledem na průběh mediace vhodné. V rámci takto vedené mediace využíváme zkušenosti z dlouholeté právní praxe, a to zejména v oblasti obchodních, občanskoprávních a pracovněprávních sporů.

Co je výsledkem mediace

Pokud je mediace úspěšná, jejím výsledkem je uzavření mediační dohody. Mediátor pomáhá stranám tuto dohodu sepsat tak, aby byla dostatečně určitá a realizovatelná. Mediační dohoda, která je na žádost stran schválena soudem, se stává vykonatelným exekučním titulem. Schválení mediační dohody ve smírčím řízení podléhá sníženému poplatku v jednotné výši 500 Kč, a to nezávisle na tom, jaká je hodnota předmětu dohody.

Výhody mediace

  • Mediace je mnohem rychlejší než soudní spory trvající často řadu let.
  • Náklady mediace jsou výrazně nižší než náklady na vedení soudního řízení. Schválení mediační dohody podléhá sníženému soudnímu poplatku.  
  • V průběhu mediace neběží promlčecí lhůty.
  • Mediace je dobrovolný proces, strany mají i nadále řešení ve svých rukou a ovlivňují výsledek.
  • Nalezení kompromisního řešení umožňuje zachování korektních vztahů s druhou stranou a udržení spolupráce do budoucna.
  • Průběh jednání je oproti soudnímu sporu přísně důvěrný a neveřejný.

 

 

Náklady mediace

Mediace probíhá na základě dohody o mediaci uzavřené s mediátorem. Odměna mediátora je stanovená na základě hodinové sazby, která se odvíjí od povahy sporu. Celkové náklady tak závisí na délce trvání mediace.  Zpravidla každá ze stran mediace hradí polovinu odměny mediátora.

V případě zájmu o mediaci nebo v případě setkání s mediátorem nařízeného soudem nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu: tomasz.pustowka@advoco.cz